Oferta

Oferujemy Państwu kompleksową usługę zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi.

 1. Do obowiązków Zarządcy, należeć będzie:

1. W zakresie reprezentacji Wspólnoty:

1)   reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej,

2)   reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

2. W zakresie obsługi prawnej Wspólnoty:

 1. opracowywanie umów w zakresie obsługi eksploatacyjnej i technicznej nieruchomości wspólnej oraz ich zawieranie, aneksowanie i rozwiązywanie w imieniu i na rzecz Wspólnoty,
 2. weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości wspólnej.

3. W zakresie obsługi eksploatacyjnej Wspólnoty:

 1. prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników,
 2. zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej poprzez wyszukiwanie usługodawców negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania w zakresie:

a)  dostawy usług komunalnych: wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości stałych i innych umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,

b)  ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych,

 1. wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali, pomocy społecznej i innych.

4. W zakresie obsługi zebrań Wspólnoty:

 1. zwoływanie zebrań sprawozdawczych Wspólnoty co najmniej raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.
 2. obsługa zebrań Wspólnoty, włączając w szczególności protokołowanie przebiegu zebrania liczenie głosów oraz niezwłoczne powiadamianie w formie pisemnej wszystkich właścicieli lokali o treści uchwał i sposobie ich przyjęcia przez Wspólnotę w trakcie zebrania,

5. W zakresie obsługi technicznej Wspólnoty:

 1. sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia obowiązków zarządcy nieruchomości, jej dokumentacji technicznej eksploatacyjnej i finansowej od dotychczasowego administratora (zarządcy),
 2. przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego,
 3. zapewnienie zabezpieczania awarii oraz usuwania ich skutków na nieruchomości wspólnej,
 4. zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie wykonawców, negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania w zakresie:

a)  kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie oceny stanu technicznego oraz wyznaczenia i oszacowania wartości niezbędnych działań inwestycyjnych

b)  bieżących napraw i konserwacji nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywania napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych

6. W zakresie obsługi finansowej Wspólnoty:

 1. dokonywanie bieżących rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty, wydzielenie dla funduszu remontowego Wspólnoty oddzielnego subkonta, prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej- w zakresie i w sposób określony w odrębnej uchwale Wspólnoty.
 2. pobieranie lub rozliczanie poniższych płatności właścicieli lokali wnoszonych z góry do dnia l0-go każdego miesiąca:

a) zaliczek w poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną,

b) zaliczek za media dostarczane do lokali poszczególnych właścicieli,

 1. prowadzenie rozliczeń, włączając w szczególności sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur oraz dokonywanie płatności na rzecz dostawców:

a) usług w zakresie eksploatacji,

b) usług technicznych,

c) innych usług świadczonych na rzecz Wspólnoty,

 1. zapewnienie terminowego opłacania podatków, ubezpieczeń i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomość wspólną, chyba że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 1. prowadzenie sprawozdawczości finansowej, w szczególności podatkowej (CIT-8, PIT-4R, PIT-11 ), zgodnie z obowiązującym prawem,
 2. składanie do UM deklaracji D01 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. przygotowywanie projektów rocznych planów gospodarczych (rzeczowo-finansowych) zarządzania nieruchomością wspólną, włączając korekty tych planów oraz sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty.
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości :

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Gdańska 132, 90 – 520 Łódź,  polisa nr 855-A 184713

 1. Za kompleksową usługę zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi proponujemy stawkę:
  1. od 0,60  zł za  1 m2 powierzchni użytkowej wraz z  przynależną i części wspólnych do wyłącznego użytkowania. Ostateczna stawka jest ustalana na podstawie negocjacji z Wspólnotą Mieszkaniową po przedstawieniu przez nią oczekiwań oraz zakresu  usług dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną.
  2. lub wyłącznie obsługę finansowo-księgową nieruchomości, w koszcie uzależnionym od ilości lokali.
 1. Warunki wypowiedzenia umowy:
  1. Każdej ze stron służy prawo wypowiedzenia warunków umowy o zarządzanie z zachowaniem   3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego
  2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron
  3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia prawa, utraty zaufania.
 2. Sposób/termin odbioru nieruchomości wspólnej od tymczasowego zarządcy nieruchomości wspólnej:
 1. Przekazanie nieruchomości do zarządzania na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego
 2. Przekazaniu m.in. podlega:
  • oryginał książki obiektu budowlanego
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów
  • wielobranżowa inwentaryzacja budynku
  • karta współwłasności nieruchomości
  • decyzje o nadaniu numeru REGON i NIP wspólnoty mieszkaniowej
  • aktualna polisa ubezpieczeniowa
  • protokół rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego
  • protokół 5 letniej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego
  • protokół z pomiarów elektrycznych, badania instalacji piorunochronnej, prób szczelności instalacji gazowej w obiekcie, przeglądów przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, badania hydrantów wewnętrznych
  • aktualne umowy (wraz z aneksami) z dostawcami i usługodawcami oraz najemcami i dzierżawcami, w tym umowa rachunku bankowego
  • obowiązujące uchwały wspólnoty mieszkaniowej
  • dokumentacja dotycząca opłat i rozliczeń z właścicielami
  • dokumentacja księgowa nieruchomości wspólnej i lokali
  • dokumentacja budowlana powykonawcza wraz z protokółami odbioru technicznego robót
  • zestawienie parametrów do naliczania opłat: ilość osób, powierzchnia grzewcza i użytkowa, stawka opłaty c. o., stawka zaliczek na koszty remontów, konserwacji, eksploatacji

Zapraszam do współpracy.